بسمه تعالی    

1)کم ارتفاع ترین جای ایران کجاست؟

1)زمین های کم ارتفاع داخلی                    2)کوهپایه های ناحیه ی گرم و خشک

3)درّه های ناحیه ی کوهستانی                       4)جلگه های پست کناره ی دریای خزر

2)خاک کدام یک از زمین های زیر از دانه های ریز رس و نمک پوشیده شده است؟

1)کوهپایه ای                     2)کناره دریای خزر                         3)جلگه ای                 4)کویری

3)ناحیه ی کوهستانی کشور عراق به کدام کشورها متصل است؟

1)سوریه – اردن                      2)عربستان – کویت                   3)ایران – ترکیه                  4)ترکیه – سوریه

4)پیامبر (ص) چند سال پس از فتح مکّه رحلت نمودند؟

1)سه سال                    2)چهارسال                      3)هشت سال                    4)بیست و سه سال

5)اوّلین بار در زمان کدام سلسله پول رایج شد؟

1)هخامنشیان                       2)ساسانیان                    3)اشکانیان                      4)مادها

6)پایتخت دولت های ((ماد – ایلام – ساسانیان )) به ترتیب کدام شهر ها بود؟

1)صد دروازه – هگمتانه – بابل                     2)هگمتانه – نیسفون – نینوا

3)هگمتانه – شوش – تیسفون                         4)تیسفون – شوش – هگمتانه

7)هنگامی که دولت سلجوقی رو به ضعف نهاد ، کدام سلسله تشکیل شد؟

1)غزنویان                      2)سامانیان                      3)سامانیان                    4) خوارزمشاهیان

8)بنا به چه وظیفه ای هیچ کس نمی تواند در جامعه ی اسلامی در مقابل زشتی ها و خطاها سکوت کند؟

1)حفظ وحدت                     2)جهاد                         3)کمک به یکدیگر                      4) امر به معروف و نهی از منکر

9)راهنمای ما برای رسیدن به جامعه ی اسلامی کدام است؟

1)مجلس شورای اسلامی                         2)دادگستری                        3)قانون اساسی                  4)دولت

10)مردمی که در یک کشور زندگی می کنند ، افراد جامعه ی بزرگی هستند به نام ..............................

1)امّت اسلامی                      2)جمعیّت                           3)ملّت                        4)قبیله

منبع :www.bigbest23.blogfa.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:57  توسط محم ق دو محمد س   |